ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ศุภชัย เกิดทรัพย์ (แค๊ป)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 12
อีเมล์ : kap.suphachai.ker@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้านครหลวง
ตำแหน่ง : ผจก.การเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: การไฟฟ้านครหลวง อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ 30 ซอยซิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ย. 2555,16:33 น.   หมายเลขไอพี : 171.7.35.80


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล