ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์


พัฒนาคุณธรรมนำความรู้                พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

           ประสานความร่วมมือชุมชน                              ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

           ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย                                  ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง