ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             ในปี พ.. 2523 คณะกรรมการสภาตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการ อพป.หมู่บ้านซ่อง ตวังจันทร์ โดยมีนายชู   ทิมเพชร กำนันตำบลวังจันทร์เป็นประธานและนายประทีป พงษ์เทศ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านซ่อง เลขานุการสภาตำบล เป็นผู้นำในการริเริ่มขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบล โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวังจันทร์พิทยา” ได้ขออนุมัติไปยังกรมสามัญศึกษาแต่ไม่เป็นผล และได้เสนออนุมัติไปใหม่ติดต่อกันถึง 4 ปี และในที่สุดได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วันที่ 10 มกราคม 2528 โดยมีนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น 10 โรง ทั้งประเทศ และหนึ่งในนั้นคือ “โรงเรียนวังจันทร์พิทยาคม

          จากนั้นในเดือน มีนาคม พ.. 2528 คณะกรรมการการศึกษาและประชาชนโดยการนำของนายประทีป  พงษ์เทศ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านซ่อง นายเถาว์  สีปาน และนายสนิท  พิพิธพัชรานุกูล ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการปรับปรุงที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยได้รับบริจาคที่ดินจากคุณนายเสงี่ยม จารุรัตน์ จำนวน 28 ไร่ และคุณลุงเต็ม  อินทร์พรม จำนวน 19 ไร่ รวม 47 ไร่ ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 1 หลัง ส้วม 1 หลัง แล้วทางราชการได้ตั้งตั้งให้นายไพโรจน์ ร่างน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง พร้อมครู-อาจารย์ 5 คน ดำเนินการรับสมัครนักเรียนและจัดการเรียนการสอน ในปีแรกนี้มีนักเรียนจำนวน 74 คน และได้ใช้ศาลาวัดวังจันทร์(บ้านซ่อง)เป็นที่เรียนชั่วคราว ขณะการก่อสร้างยังไม่เสร็จ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเอื้อ  เรืองงาม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

          ปี พ.. 2531 ตำบลวังจันทร์ ได้แยกมาขึ้นกับอำเภอแก่งกระจาน นายเอื้อ  เรืองงามและคณะกรรมการการศึกษา ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2532 เป็น “โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา” และเลื่อนฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ

  ปี พ..2539 ว่าที่ร้อยโทยุทธ์  นุชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
ได้จัดงานทอดผ้าป่า เงินรายได้นำมาซื้อที่ดิน
แปลงที่ พบ.589 จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา ที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงที่ พบ.39 จำนวน 46 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา รวมพื้นที่โรงเรียนแก่งกระจานทั้งสิ้น  56 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
          ปี พ..2552 - ..2557 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ร่วมกับครูและบุคลากรทางกรศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน  ได้ดำเนินการจัดงานประจำปีโรงเรียนและนำเงินรายได้มาสร้างรั้วรอบโรงเรียน ความยาว 984 เมตร อาคารเอนกประสงค์ อาคารดนตรี และโรงจอดรถ   โดยได้ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  นายชัยยะ (ปราย) อังกินันทน์ และสจ.อุทิศ เพิ่มทรัพย์ ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสนามฟุตซอล และห้องเรียนอัจฉริยะ