ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
 

พัฒนาคุณธรรมนำความรู้                   
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ประสานความร่วมมือชุมชน                   
ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม                                   
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                               


 

                                                 ปรัชญา                                                                 

       เรียนเยี่ยม กีฬายอด มารยาทงาม