ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 66
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 60
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 107
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 103
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 137
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 100
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 112
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 138
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 169
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 116
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 91
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 107
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 103
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 86
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 142
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 109
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 110
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 139
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 146
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 147
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 149
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 160
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 181
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 115
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 173
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 197
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 2028
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1799
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 218
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 407
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 17527
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 410
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 14719
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2231
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 2044
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 332
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 440
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 371
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 409
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1596
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 408
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 488
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 505
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 631
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 519
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1920
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 6531
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 458