ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเอื้อ เรืองงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญพิมา เชื่อมชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม อุ่นมณีรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต อ่วมจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสัณฑ์ กิจวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 – 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ คุ้มสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 – 14 ม.ค. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายร้อง มะเจี่ยว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 11 ธ.ค.2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนี มะเจี่ยว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชัย เพชรรอด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต อ่วมจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2557-10 ม.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ ไม่น้อย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ ใจกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน