ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอภิชาติ ใจกล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมจิตร วาดวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นายชัยชาญ แก้วชิงดวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสริญญา ขันกา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร