ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการจัดทำเวปไซต์

อาจารย์ภาษิตา หอมทน
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
หัวหน้าคณะกรรมการจัดทำเวปไซต์

อาจารย์สริญญา ขันกา
หัวหน้างานบุคลากร

อาจารย์วิเชด ประภา
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

อาจารย์นภัทร แต้มทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเว็บไซต์

นางสาวปนัดดา ใจเอื้อ

อาจารย์ประเชิญ ทวีกาญจน์

อาจารย์ชัยชาญ แก้วชิงดวง

นางสาวสาวิตรี หนูน้อย