ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบคุณครู ในวันวาน

นายบุญเพิ่ม ภู่ทอง

นายชาตรี ใบยะธรรม

นายนิพล ตีระมาศวณิช

นางไพรงาม (พิตชาภรณ์) ชุ่มกมลธนัตถ์

นายสงกรานต์ สุสุทธิ

นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางนราศรี ศรีวัฒนพันธุ์
ครู คศ.2

นางอรพิน วงษ์รอด
ครู คศ.3

นางวรรณา นวมสุข
ครู คศ.3

นายไพลิน นวมสุข
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู คศ.2

นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ครู คศ.2

นางบัญญัติ เขียมทรัพย์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ธามฐานัส
ครู คศ.2

นายบุญช่วย วาดวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีกระแสร์ พูลสวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อาจารย์นิภา นิ่มละออง

อาจารยจิระภา รักษ์ทอง

อาจารย์วัฒนา ประสมศรี

อาจารย์ศิริภา ทองใบ

อาจารย์สรรเสริญ พรขุนทด
ครู คศ.1

ครูสงวน วิทยาภ่าษิต
ครู คศ.3

ครูวารี สมใจ
ครู คศ.3

ครูอ้อยทิพย์ เย็นตั้ง
ครู คศ.3

ครูธีรพงษ์ โพธราวัชร์
ครูอัตราจ้าง

ครูพีรพล ตันทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

ครูสถาพร ดีหอม
ครู คศ.3

ครูสุณีย์ พจนศิลป์
ครู คศ.3

ครูมาริษา คำวัฒน์
ครู คศ.3