ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูราตรี พูลสวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูภิรมย์พร ตรีเพชร
ครู คศ.3

ครูอาพร ทองหยาด
ครู คศ.3

ครูสมคิด ไม้แก้ว
ครู คศ.3

ครูนิสาชล พ่วงอินทร์
ครูผู้ช่วย