ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

อาจารย์ราตรี พูลสวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

อาจารย์ภิรมย์พร ตรีเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

อาจารย์สมคิด ไม้แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวอาพร
ครู คศ.3