ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูสุนันท์ ทองอยู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูประเชิญ ทวีกาญจน์
ครู คศ.3

ครูวันเพ็ญ พรายประทีป
ครู คศ.3

ครูอารี วิหะกะรัตน์
ครู คศ.1

ครูทยิดา อยู่ฉิม
ครู คศ.1