ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูธนัญญา ประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชัยชาญ แก้วชิงดวง
ครู คศ.3

ครูกาญจนา สุขสำราญ
ครู คศ.2

ครูสริตา พรมจันทร์
ครู คศ.2

ครูพัชรา แพทย์พันธ์
ครู คศ.1

ครูชุมพล สิทธิชัย
ครู คศ.1

ครูศิริวรรณ แก้วจันทร์
ครูผู้ช่วย

ครูนัฐลียา อ่อนเมือง
ครูอัตราจ้าง