ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูฉัตรภูมิ ประภาสุทธิกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสิริญญา ขันกา
ครู คศ.2

ครูอานุภาพ อุฬารวิริยะกุล
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญญาณี เทพทิพย์อำพร
ครูผู้ช่วย

ครูชุติมา ภักดีเจริญ
ครูผู้ช่วย

ครูนภัทร อ่อนละมัย
พนักงานราชการ