ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูฉัตรภูมิ ประภาสุทธิกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสิริญญา ขันกา
ครู คศ.2

นายอานุภาพ อุฬารวิริยะกุล
ครูผู้ช่วย

ครูนภัทร อ่อนละมัย
พนักงานราชการ

ครูธีรพงษ์ โพธิ์ธราวัชร์
ครูอัตราจ้าง