ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูสุนีย์ พจนศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูอ้อยทิพย์ เย็นตั้ง
ครู คศ.3

ครูศักดิ์รพี ศรีหาตา
ครู คศ.1