ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูสุนีย์ พจนศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตา
ครู คศ.1

ครูธนาธิป บูญมา
ครูผู้ช่วย

ครูอำพล โยติภัย
ครูอัตราจ้าง