ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูพจนี ทองไกรแสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูวิเชด ประภา
ครู คศ.3

ครูธิติฏฐา อิ่มวิเศษ
ครู คศ.1