ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูสมจิตร วาดวงศ์
ครู คศ.3

ครูสถาพร ดีหอม
ครู คศ.3

ครูสุธนียา ประเสริฐไทย
ครูผู้ช่วย

ครูสรธร สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย