ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูสรธร สุขประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูสุธนียา ประเสริฐไทย
ครู คศ.1

ครูสมจิตร วาดวงศ์
ครู คศ.3