ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูอุษณี เมฆวิลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูมาริษา คำวัฒน์
ครู คศ.3

ครูจำเนียร ดีหอม
ครู คศ.3

ครูนิตยา แก้วชิงดวง
ครู คศ.2

ครูดรุณวรรณ สุวลักษณ์
ครู คศ.1

ครูวิภาวินี พันธุตา
ครูผู้ช่วย

Mr.VICTOR MUBIRU
ครูอัตราจ้าง