ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูอุษณี เมฆวิลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูสงวน วิทยาภาษิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

ครูมาริษา คำวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

ครูนิตยา แก้วชิงดวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

ครูจำเนียร ดีหอม
ครู คศ.3

Mr.VICTOR MUBIRU
ครูอัตราจ้าง