ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ เพ่ิมทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเรียน พิมพ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงษ์ ขันกา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ห้วยตะโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชรี สุขวิบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระคุณอุปถัมวัชรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกอง นกกริ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด นกวอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกอน อินทร์จักร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายผวน นกกริ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียว วีสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชวน อินทร์สมมุติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายร้อง มะเจี่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปะ โกงกาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เทียมอุทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยน เกตุสุริโย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท พราหมศาสตร์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงฤทธิ์ เอี่ยมสำอาง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชิษณุพงษ์ จรัสชนมงคลกุล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ สีปาน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ นุชอ่อง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวฤทธิ์ ยี่สุ่น
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา